Gästgivare - Postmästare - Gränsfogdar i Södergård Markaryd

Citat ur Gränsbygden I av Folke Svedenfors (Gleerups Förlag Lund 1949)


Familj 1

Jakob Nilsson, född 155? i Markaryd (G), död 1610 i Södergård,
Markaryd (G). Gränsfogde Länsman Kyrkvärd i Södergård, Markaryd (G).

Stamfader för de personer, som här kommer att berörs är länsman i
Markaryd Jakob Nilsson (d 1610),vilkens roll som gränsfogde,
tullnär och i övrigt lagens arm är dokumenterad i tullräkenskaper,
domstolshandlingar m m. I hemorten var han mångbetrodd bl a var
han kyrkovärd och nämndeman. Jakob hade två söner: Brodde och Nils.
Dessa blev huvudpersoner för var sin släktgren på sätt som här
följer.

Gift med
Kirstin Jönsdotter, född 155? i Ulfsbäck, Markaryd (G). Bosatt
i Markaryd (G). Kyrkoherde dotter.

Barn:
* Brodde Jakobsson, född 158?, se familj
2.
* Nils Jakobsson, född 159? i Markaryd (G), död 1647.
Länsman, nämndeman Sunnerbo i Hallaryd (G).
Brodde Jakobssons bror var e o nämndeman vid Sunnerbo ting 1631
och länsman i grannsocknen Hallaryd 1640. Nils förekommer i
domböckerna i anslutning till gårds- och arvs affärer med bl. a
syskon. Han nämnes också i samband med de olyckor i anledning av
"danska kriget" som drabbade hembygden och den egendom som därvid
plundrats.
Gift med
Elin Nilsdotter, född 159? i Kylhult, Traryd (G). 8 barn.
* Johan (Johannes) Anberg, född 159?.


Familj 2

Brodde Jakobsson (från familj 1), född 158? i Södergård,
Markaryd (G), död 1644 i Århult, Örnafälla <1616, Markaryd (G).
Gästgivare<1610 Postm<1620 i Södergård, Markaryd (G). Länsman Gränsfogde.

1616 får Brodde brukanderätten till Århult och Örnafälla samt 1630
konfirmation att njuta och behålla tionde spannmål som faller i
Markaryd och Hinneryd socknar årligen. Brodde ägde förutom
Södergård ett 20-tal gårdar i Markaryd, Hallaryd och Hamneda.

Barn utan känd moder:
* Jakob Broddesson, född 161?, se familj 3.
* Johannes Broddesson Anberg, född 162? i Södergård, Markaryd (G).


Familj 3

Jakob Broddesson (från familj 2), född 161? i Södergård,
Markaryd (G), död 1680 i Halmstad (N). Gästgivare<1644 Postm<1638
i Södergård, Markaryd (G). Postmästare Halmstad <1646. Borgmästare 1662.

Jakob Broddesson fick överta faderns privilegier efter uppvaktning
hos Axel Oxenstierna 1644-04-13 som var faderns beskyddare.
Gränspostkontoret i Markaryd som varit av största betydelse sedan
1638 dras in efter freden i Brömsebro 1645, då Halland blev
svenskt (under 30 år) "posten skulle i det nya läget dragas åt
Halmstad" Broddesson flyttade nu till Halmstad där han uppehöll
tjänsten som postmästare till 1675. I början av tjänsten uppehöll
han även befattningen som stadsfogde och stadsombudsman tills han
1662 förordnades som borgmästare efter rekommendation av
landshövdingen och ortens borgarskap. Åren 1664 och 1665 var han
även riksdagsman vid riksdagarna i Stockholm resp Göteborg.

Gift 1647 i Halmstad (N) med
Sigrid Jönsdotter Baaz, född 161? i Växjö (G).
Fadern Biskop Bazius i Växjö.

Barn:
* Anna Jakobsdotter, född 1648 i Markaryd (G), död 1705 i Markaryd (G).
Bosatt i Halmstad (N). Enkan till Markaryd 1697.
Sin gamla kyrka i Markaryd blev ihågkommen med talrika gåvor.
Gift med
Albrecht Börjesson Warberg, född 1629, död 1695 i Halmstad (N). Rådman.
* Elisabeth Jakobsdotter, född 1651 i Markaryd (G), död 1728
i Plönninge <1708, Harplinge (N). Bosatt i Lund (M).
Gift 1670 i Halmstad (N) med
Erasmus Sack Sackensköld, född 1633-08-23 i Giessen, Hessen, Tyskland,
död 1697 i Lund (M). Med Professor i Lund (M). Provinsmedicus Skåne.
Begravd i Lunds Domkyrka.
På resa i Europa stötte han i Köpenhamn ihop med det svenska
sändebudet i Danmark Magnus Durell, bosatt i Helsingör. Efter
flera resor och år senare blev han på rekommendation av Magnus
Durell utnämnd av Karl XI den 14 mars 1668 till "anatomie och
botanices professor" vid universitetet i Lund. 1673, 1685 och 1695
hade han förordnande som universitetets rektor. År 1675 stördes
det akademiska livet i Lund av danskarnas infall i Skåne. Han blev
plundrad på sin egendom och slutligen tillfångatagen av danskarna
och förd till fängsligt förvar i Köpehamn. Karl XI fick dock
kännedom om hans belägenhet och lät då utväxla honom. År 1688 blev
Sack adlad under namnet Sackensköld och fem år senare blev han
förlänad archiaters namn, heder och värdighet.


Familj 4

Nils d ä Nilsson "Markaryds Nisse", född 162? i Markaryd (G), död 1677
i Oshult <1676, Markaryd (G). Gästgivare <1646 i Södergård, Markaryd (G).

Bygdens kanske namnkunnigaste son "Markaryds Nisse", "Markaryds
gästgivare" och "Hummerhjälms stövare" epitet som givits denne
sägenomspunna person vars ryktbarhet i första hand är knuten till
snapphanefejden och åren dessförinnan. I inlagor till Kungl Maj:t
klagar Nils över svårigheterna att hålla gästgiveriet igång
särskilt i avseende till försörjningen av foder till resandes
hästar. "Trafiken är stor med mycket folk som reser på de många
landsvägar som stöter samman här" och som alltid söker nattläger.
Den 1676-11-26 beviljar kungen honom "frihet uti sin och sin
hustrus livstid uppå 1½ hemman Markaryd och Oshult". Detta p.g.a.
hans långlige, trogne och äventyrlige tjänster.

Gift med
Ingegärd Gunnarsdotter, född 162?. Bosatt i Markaryd (G).
2 döttrar + 5 söner.

Barn:
* Nils d y "Lill Nisse" Nilsson, född 165?, se familj
7.
* Jakob Nilsson Anberg, född 165?, se familj 6.
* Dotter d.ä. Nilsson (se familj 8), född 165? i Oshult,
Markaryd (G).
Gift med
Sven Jönsson, född 165? i Markaryd (G). Gästgivare <1700 i Södergård,
Markaryd (G).
* Erland Nilsson Markman, född 166? i Oshult, Markaryd (G).
Regementsauditör Polen.
Avgick 1684 från gymnasiet vid Växjö skola och blev
regementsauditör vid armén i Polen.
* Jöns Nilsson Anberg, född 166?.
* Per Nilsson Markman, född 166? i Oshult, Markaryd.
Skogsuppsyningsman i Sunnerbo i Markaryd (G).
Per Markman var skogs upplysningsman i Sunnebo härad och hade
Markaryd som bostadsort. Han gifte sig med Birgitta van
Enden, bördig från Halmstad och en Holländsk invandrarsläkt där.
Gift med
Birgitta van Enden, född 166? i Halmstad (N). Holländska.


Familj 5

Gabriel Månsson Hilletan, född 1641-04-04 i Tannsjö, Hinneryd (G),
död 1689-07-04. Postmästare <1676 i Södergård, Markaryd (G).
Borgmästare i Hbg 1675. Adlad 1682. Överkommissarie.

Flydde från sin borgmästarbefattning i Helsingborg vid danskarnas
intåg i Skåne.


Familj 6

Jakob Nilsson Anberg (från familj 4), född 165? i Oshult,
Markaryd (G). Gästgivare <1700 i Södergård, Markaryd (G). Till Åbo.

Barn utan känd moder:
* Nicolaus Jacobi Anberg, född 168?. Kyrkoherde i Ulrika Eleonora fs,
Stockholm (A).


Familj 7

Nils d y "Lill Nisse" Nilsson (från familj 4), född 165?
i Oshult, Markaryd (G), död 1720 i Markaryd (G). Gästgivare <1677
i Södergård, Markaryd (G). 3 söner och 2 döttrar.

I november 1677 har Nils Nilsson d.y. efterträtt sin fader som
gästgivare och anhåller hos Kungl Maj:t om privilegier på två
hemman i socknen som fadern åtnjutit. Detta beviljas. Även om
Nilsson d.y. beviljades kompensation flera gånger för lidna
förluster i samband med plundringar, skador vid svenska truppers
uppmarsch och återvändande norrut samt missväxt i en del fall å
och detta så sent som på 1690-talet - tycks hans ekonomiska
ställning successivt bli allt svagare. In på 1700-talet måste han
utarrendera gästgiveriet till en broder, lydande till
familjenamnet Jakob. Ett mindre exemplariskt leverne ledde
slutligen till att "Lill Nisse", när han dog på 1720-talet,
betecknandes som "uttjänt".


Familj 8

Sven Jönsson, född 165? i Markaryd (G). Gästgivare <1700 i Södergård,
Markaryd (G).

Gift med
Dotter d.ä. Nilsson (se familj
4), född 165? i Oshult,
Markaryd (G).


Familj 9

Löjtnant Johan Cronholm, född 172?. Gästgiveriägare i Södergård <1743-94,
Markaryd (G). Arr. Johannes Lund. Arr.Karl Johan Elgback 1781-87.


Familj 10

Severin Thim, född 174? i Finspång (E), död 1862-02-13 i Timsfors.
Gästgivare 1788 f.d Stallmäst. i Södergård, Markaryd (G).
Infl från Örbyhys i Raus (M). Dödsorsak: Förkylning.

Barn utan känd moder:
* Anders Thim, född 1769 i Skåne (M), död 1820-12-18 i Markaryd.
Sjökapten i Timsfors <1800, Markaryd (G).
Återkom som 22-åring från sjön 1793. Södergård förvärvas från
Johan Cronholm 1794. Gård i Gällarböke köpes 1798 ges namnet
Thimsfors. Flyttar till Gammelgården i Thimsfors 1808. Eleonora
dör. Gifter om sig med Catarina Riber. Bygger änkesätet Ribersdal.
Där mågen major Gjers bor på gamla dar. Thim avlider av slaganfall
och begravs i gravkoret i Markaryds gamla kyrka. 17-årige sonen
Johan Jacob Thim övertar bruket, skötseln drivs av änkan Catarina
Thim. 1842 köps anläggningen av brukspatron Anders G Löfqvist.
1896 köpes den av Thimsfors AB som startar tillbyggnad 1897 under
ledning av dir. A. Müntzing. Thim hade på något sätt blivit
okontant med dåvarande Prosten C.W. Rhodin, som vid ett tillfälle
frågade Thim om han fick bygga en kvarn vid Ulfsbäck. Thim lovade
honom att bygga. På den tiden fick inte en ny kvarn byggas vid ett
vattendrag inom ett visst avstånd från befintliga kvarnar, utan
tillstånd från ägaren till redan befintliga kvarnar. När Rhodins
kvarn var färdig åkte Thim till Ulfsbäck och sade ifrån att han
endast lovat att Rhodin fick bygga en kvarn men han hade inte
lovat att han fick mala på kvarn. Enligt uppgift finns fortfarande
lämningar av Rhodins kvarn.
Gift 1793 med
Eleonora Bask, född 176? i Marstrand (O), död 181?. Bosatt
i Timsfors Gammelgården, Markaryd (G).
Gift 181? med
Catarina Riber, född 1772, död 1834 i Göteborg (O). Bosatt i Timsfors,
Markaryd (G).


Familj 11

Hedvig Elisabeth von Wovern, född 1765-04-29 i Fagerhult,
Skånes Fagerhult (L), död 1835 i Malmö (M). Gästgivare 1800 änka 1814
i Södergård >1828, Markaryd (G). Misterhult Mellangård >1834. 2 söner.

Gift 1785-07-24 med
Christopher Fredriksson Horney, född 176?, död 1814 i Södergård,
Markaryd (G). Kapten i Markaryd (G).


Släktforskare: Aina Sjöberg
© 
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger6 2002-02-28